Pieniądze dla prywatnych szkół na Dolnym Śląsku na dodatkowe zajęcia

Prywatne szkoły podstawowe z terenu Dolnego Śląska mogą zdobyć środki na dodatkowe zajęcia dla swoich podopiecznych. Do zdobycia dla jednej placówki to nawet 100 000 EURO!!!

Działanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 

Wnioski można składać w terminie:
07.07.2021 r. – 23.07.2021 r.

 

 

CELEM PROJEKTU jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną. Obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu poszczególnych sfer życia społecznego, w tym prowadzenie edukacji w formule zdalnej lub hybrydowej przełożyły się również na sytuację osób, które nie zostały bezpośrednio dotknięte samą chorobą, ale odczuły dotkliwe konsekwencje wystąpienia pandemii. Długotrwałe pozbawienie bezpośrednich kontaktów rówieśniczych i bezpośredniego kontaktu z nauczycielami może skutkować trudnościami w nauce, wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych.

Projekty zostaną wsparte za pomocą Dotacji bezzwrotnej.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:


10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Formy wsparcia:
1. realizacja projektów edukacyjnych;
2. realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;
3. realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia;
4. organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
5. realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.
10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:
1. zajęcia uzupełniające ofertę szkoły.
10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).
Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kto może Zdobyć Dotację?
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe (z wyłączeniem szkół
dla dorosłych).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania: 24 567 943,90 PLN
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: 100 000 EUR

Wysokość Dotacji (%):
Do 85% kosztów kwalifikowanych

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2021 r.

Nie zwlekaj!!!

Wnioski można składać tylko 23 lipca!!!

WYKORZYSTAJ SZANSE I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Agatą Maciejewską telefonicznie 731 290 080, mailowo biuro@doradcaunii.pl

lub pocztą/osobiście:

Centrum Doradztwa Europejskiego

Armii Krajowej 10/8 , 50-541 Wrocław

POMOŻEMY W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.