1.5 D – Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – wsparcie dla MŚP z Dolnego Śląska

Działanie 1.5 D – Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego  na lata  2014-2020

 

 

Wnioski można składać w terminie:

30.06.2021 r.  – 14.07.2021 r.

 

 

CELEM PROJEKTU jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19 w zakresie inwestycji produkcyjno – usługowych.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji bezzwrotnej.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące jedynie zakupu ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/albo wartości niematerialnych i prawnych.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się także niezbędne koszty wdrożenia zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w związku z inwestycją (z wyłączeniem kosztów ponoszonych w ramach tzw. cross-financingu, np. szkoleń).

Premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie:

  1. a) przebranżowienie Wnioskodawcy, rozumiane jako rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą, w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid
  2. b) poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/ produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19

-przez dywersyfikację należy rozumieć wprowadzenie w przedsiębiorstwie produktu/usługi, która dotychczas nie była oferowana w przedsiębiorstwie;. znaczne ulepszenie produktów/usług dotychczas oferowanych nie spełnia warunku dywersyfikacji.

Dodatkowe punkty w konkursie mogą uzyskać także projekty, których realizacja zapewni efekt ekologiczny poprzez:

1) wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE;

2) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie);

3) wykorzystanie OZE (np. wymiana źródła ciepła na zasilane OZE, montaż paneli fotowoltaicznych itp.);

4) wykorzystanie wód odpadowych.

Kto może Zdobyć Dotację?

1) posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,

2) posiada wpis do rejestru przedsiębiorców  prowadzony w CEIDG lub KRS;

3) według stanu na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie była zawieszona;

Status „zawieszenia działalności gospodarczej” na dzień złożenia wniosku będzie oznaczał odrzucenie wniosku o dofinansowanie – kryterium niespełnione. Ocena na podstawie aktualnego dokumentu rejestrowego (CEIDG/KRS/wniosek o wpis/zmianę w KRS).

4)  posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,

W przypadku braku w dokumencie rejestrowym przedsiębiorcy siedziby/ oddziału /miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego, do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie, co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

5) boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego  sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w porównaniu do średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 r., w stosunku do 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Sposób wyliczenia spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) przedstawiony jest w zał. nr 7 do Regulaminu konkursu.

6)  na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS  .

7) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19,

8) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19,

Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19. Informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019 przedstawiane są we wniosku o dofinansowanie

9)  nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie patrz pkt. 5 Regulaminu.

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania: 40 471 609,02 zł

Minimalna wartość projektu: 30 000 zł

Maksymalna wartość projektu: 400 000 zł

Wysokość Dotacji (%)Do 80% kosztów kwalifikowanych   

 

 Termin rozstrzygnięcia konkursu: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2021 r.

 

ŚPIESZ SIĘ!!!

WYKORZYSTAJ SZANSE I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

1) mailem na adres biuro@DoradcaUnii.pl

2) pocztą/osobiście:

Centrum Doradztwa Europejskiego

Armii Krajowej 10/8 , 50-541 Wrocław

3) telefonicznie (71) 733 69 02

POMOŻEMY W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.