Dotacja BEZZWROTNA* dla hoteli, restauracji, kultury, sportu i rekreacji

Pojawiły się środki dla hoteli, działalności usługowej związanej z wyżywieniem, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą oraz działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

Działanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny – Typ 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

 

 

Termin naboru (składania wniosków):

od 23.06.2020 r. do 26.06.2020 r
lub do wyczerpania środków

 

 

Rodzaj projektu podlegający dofinansowaniu

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia na realizację projektów, których celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w regulaminie naboru.

* Forma dotacji

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

W sytuacji gdy na podstawie weryfikacji czy kontroli stwierdzony zostanie brak faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowanie podlega zwrotowi za miesiące kiedy działalność nie była faktycznie prowadzona.

 

WAŻNE:

 • W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Możliwe jest udzielanie wsparcia spółkom cywilnym. Wnioskodawcą pomocy jest wówczas spółka a nie jej wspólnicy. We wniosku należy wskazać wszystkich wspólników spółki cywilnej wraz z NIP. Wspólnicy spółki cywilnej nie będą mogli uzyskać wsparcia w ramach tego samego mechanizmu jako odrębni przedsiębiorcy. Instytucja oceniająca i przyznająca wsparcie może wymagać złożenia przez wspólników spółki cywilnej oświadczenia potwierdzającego, że nie otrzymali wsparcia jako odrębni przedsiębiorcy lub też w inny sposób wymagać udokumentowania spełnienia tego warunku.

 

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)   posiada status mikro i małego przedsiębiorcy – z uwzględnieniem samozatrudnionych,

2)   nie znajdował się w trudnej sytuacji – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19.

3)   nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19;

4)   na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach)

5)   według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

6)   posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,

7)   boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

8)   nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie,

9)   na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

10) na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) w zakresie:

 • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
 • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • Sekcja R cały dział 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 • Sekcja R cały dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

11) Nie prowadzi działalności:

 1. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;
 2. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 3. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
 4. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 5. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 6. prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Budżet konkursu

60 169 120,00 PLN

W trakcie trwania naboru Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (ION) może zwiększyć limit przyjmowanych do oceny wniosków o dofinansowanie tj. powyżej 150% alokacji, w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenianych projektów w ramach puli 150% alokacji nie przekroczy tej wartości. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor DIP. Informacja w tym zakresie zamieszczania jest na stronie internetowej niezwłocznie w formie komunikatu.

Zasady finansowania projektu

Kwota dofinansowania obejmuje wyłącznie krotność stawki jednostkowej wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie.

Przykładowo, jeśli liczba pełnych etatów w małej firmie wynosi 6, to maksymalna kwota wsparcia wynosi:

7 845,11 zł x (√6) x 3 = 57 649,56 zł

Miejsce realizacji projektu

województwo dolnośląskie

Chciałbyś zdobyć te środki?

Zgłoś się do nas.

Zadzwoń:

71 733 69 02

lub napisz @:

biuro@DoradcaUnii.pl

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do zdobycia pomocy.

Wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.