Są pieniądze na wielką płytę

Dotacja termomodernizacyjna w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów z dotacją termomodernizacyjną w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów przewidzianej na lata 2014-2020 r.

Wnioski można składać w terminie:

Do odwołania lub wyczerpania środków – „kto pierwszy ten lepszy”

CELEM PROJEKTU jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, termomodernizacyjne wraz ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą hybrydy: Pożyczka + dotacja (środki bezzwrotne)   

Kto może Zdobyć Dotację?

Z dotacji mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

– Spółdzielnie Mieszkaniowe,

– Wspólnoty Mieszkaniowe,

– osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego),

– jednostki samorządu terytorialnego,

– osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Formy pomocy

– dotacja termomodernizacyjna

– dotacja remontowa

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

O dofinansowanie projektu w ramach dotacji termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

– budynków mieszkalnych,

– budynków zbiorowego zamieszkania,

– budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

– lokalnych sieci ciepłowniczych,

– lokalnych źródeł ciepła.

Dotacja termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej przez inwestora.

Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z pożyczki. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Jest to ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych:

– w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy — co najmniej o 10%,

– w pozostałych budynkach — co najmniej o 25%,

– ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie co najmniej o 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,  wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków — co najmniej o 20% w stosunku rocznym,

– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wielka płyta – montaż kotew 

Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:

– sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych,

– zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych,

– przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.

Przedsięwzięcie remontowe

Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

– remont budynków wielorodzinnych,

– wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,

– przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,

– wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o dotacje remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny, tzn. budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż dwa lokale mieszkalne, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r.

Wysokość Dotacji (%):

Wysokość dotacji termomodernizacyjnej wynosi:

– 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

– 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),

– dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.

Warunki ubiegania się o dotacje termomodernizacyjną

Podstawowym warunkiem jest przedstawienie audytu energetycznego.
Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie dotacji termomodernizacyjnej, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.
Jeśli inwestor wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przewiduje wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynku wielkopłytowym, należy dołączyć dokumentację wzmocnienia budynku wielkopłytowego (informacja o koszcie wykonania wzmocnienia oraz dokumentacja techniczna doboru i rozmieszczenia kotew).
Kolejne warunki związane są z udzieleniem i spłatą kredytu:

– decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu,

– kwota kredytu ma stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia i wynosić nie mniej niż wysokość przysługującej dotacji,

– inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie dotacji między innymi, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych,

– kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania dotacji termomodernizacyjnej.

Dotacja remontowa

To forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe. Jest ona przyznawana przez BGK w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Jeżeli spełnione są warunki art. 9a ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotacja remontowa wynosi:

– 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych lub

– 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych zabytkowych.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość dotacji remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przysługuje tylko inwestorom o korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków.

Udzielana jest jako pomoc de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej – jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego prowadzona jest przez inwestora działalność gospodarcza. Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku spełnienia wymagań art. 9a ustawy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Chciałbyś zdobyć te środki?

Zgłoś się do nas.

Zadzwoń:

71 733 69 02

lub napisz @:

biuro@DoradcaUnii.pl

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do zdobycia pomocy.

Wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.