Pomoc dla firm, czyli Tarcza Antykryzysowa z czego firma może skorzystać?

W ostatnich tygodniach sytuacja w kraju i na świecie zmienia się niestety w negatywnym kierunku dla gospodarki. Zostały ogłoszone różne formy pomocy aby pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu firm i miejsc pracy na rynku.

Każda z form pomocy ma swoje zapisy dotyczące przeznaczenia, odbiorcy, formy pomocy. Niestety dla większości przedsiębiorców opisy, kryteria i wymogi, które muszą spełnić by otrzymać pieniądze są w dalszym ciągu niezrozumiałe pomimo zapewnień władz, że wszystkie formy będą przejrzyste dla każdego. Dlatego też stworzyliśmy przejrzyste zestawienie kto, ile, na co i na jakich warunkach może otrzymać w ramach Tarczy Antykryzysowej.

I. TARCZA PRACOWNICZA

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

Sposób wypłacania pomocy Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
Okres korzystania z pomocy Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

 

Beneficjenci wsparcia Dofinansowanie może być przyznane tylko mikro przedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom.
Wielkość przedsiębiorstwa a wsparcie Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikro przedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników.
Pomimo wsparcia firma nie przetrwa. Co wtedy?  Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz – po jego zakończeniu – czas równy temu okresowi. W innym przypadku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
Minimalny okres prowadzenia działalności  Co najmniej rok tak aby istniała możliwość porównania dwóch kolejnych miesięcy przypadających w okresie między: po dniu 1.01.2020 r. a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku, do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r. aby wykazać spadek obrotów. Przy czym wybrany okres nie musi zaczynać się z pierwszym dniem miesiąca.
Warunki otrzymania wsparcia Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (miesiąc to także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

 

Łączenie z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Składanie wniosku Przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (informacja o naborze będzie zamieszczona na stronie internetowej danego powiatowego urzędu pracy). Wniosek będzie można również złożyć poprzez platformę Praca.gov.pl, gdzie w formularzu elektronicznym udostępniona zostanie lista powiatowych urzędów pracy.

 

Statut wniosku Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub przez platformę Praca.gov.pl, jeśli wniosek został złożony przy jej wykorzystaniu. Platforma Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy, w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.
Odwołanie od decyzji W tym przypadku nie jest wydawana decyzja administracyjna, w związku z tym nie przysługuje odwołanie.

 

Uwaga !!! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. W stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości.

II. TARCZA FINANSOWA

Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu. Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB), w ramach których:

Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

  Mikro przedsiębiorstwa Małe, średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa
Przeznaczenie pokrycie kosztów działalności, w tym pensji, dostęp do dodatkowych środków zapobiegnie zatorom płatniczych, utracie płynności, a przede wszystkim – zwolnieniom pracowników.

Subwencja może być wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń pracowników. 25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów.

Finansowanie w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw: Zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Zatrudniających 10-249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln €  lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln € Zatrudniających powyżej 250 pracowników, których roczny obrót przekracza 50 mln €  lub suma bilansowa przekracza 43 mln €
Warunki ogólne
 • które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19,
 • objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne,
 • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,
 • posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,
 • rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Budżet 25 mld zł w tym 16 mld zł w formie bezzwrotnej 50 mld zł w tym 32 mld zł w formie bezzwrotnej 25 mld zł w tym 12 mld zł w formie bezzwrotnej
Zasady Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).

75% wartości subwencji może być bezzwrotne. Podział wygląda następująco:

· 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.

· 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji.

Reszta subwencji zwracana jest po 3 latach.

co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 3 latach, maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

75% subwencji finansowej może być bezzwrotne:

· 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,

· 37,5% subwencji dodatkowo w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

· Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.

· Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Zabezpieczenie

Wekslowe

Gdzie znaleźć? Produkty są dostępne w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów. Produkty są dostępne w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR)

III. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym umowę agencyjną lub zlecenia – przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (są samozatrudnieni) Świadczenie przysługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności:

działalność nie jest zawieszona, a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu poprzedzającego ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Dla przykładu, przy wniosku złożonym 01.04 – przychód za marzec miał być niższy o minimum 15% od przychodu za luty, ale nie większy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2020 działalność została zawieszona po 31.01.2020, a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału wymogów powyższych nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług – a więc w stosunku do drobnych przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł; świadczenie ma charakter jednorazowy i wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2080 zł wniosek składany do ZUS Najnowsze decyzja rządu wydłużyła świadczenia postojowego o kolejne dwa miesiące dla przedsiębiorców i pracowników na umowie zleceniu lub o dzieło.

Wymagane będzie dodatkowe oświadczenie, że sytuacja przedsiębiorcy nie uległa poprawie.

IV. POŻYCZKA DO 5000 ZŁ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Wnioskodawca Mikro przedsiębiorstwa
Warunki
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
 • oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro
Przeznaczenie pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Źródło funduszy Urząd Pracy właściwy dla miejsca prowadzenia działalności
Kwota pomocy Maksymalnie 5 tys zł
Forma pomocy Pożyczka jednorazowa
Okres spłaty Maksymalnie 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
Umorzenie Jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia – wówczas na jego wniosek podlegać ona będzie umorzeniu.

V. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Jeśli wykonywałeś działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym…, możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące:

od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
  VI. LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE

Przeznaczenie Refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych
Wnioskodawca Małe, średnie przedsiębiorstwa
Wymagany obrót powyżej 4 mln zł
Wynik za 2019r. Dodatki wynik za rok 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)
Warunki
 • Prowadzenie pełnej księgowości
 • Wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat
 • Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta
Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)
Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
Oprocentowanie WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
Opłata wstępna 0 %
Opłaty manipulacyjne 0 %
Zabezpieczenie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy
Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat

VII. POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU KAPITALE OBROTOWYM

Przeznaczenie finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
Wnioskodawca Małe, średnie przedsiębiorstwa
Wymagany obrót powyżej 4 mln zł
Wynik za 2019r. Dodatki wynik za rok 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)
Warunki
 • Prowadzenie pełnej księgowości
 • brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
Kwota pożyczki 0,8 mln zł – 5 mln zł
Okres finansowania do 6 lat
Karencja w spłacie rat leasingowych do 15 miesięcy
Oprocentowanie WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych w Parametryzatorze pożyczkowym)
Prowizja przygotowawcza 0,2 %
Opcje wypłat   jednorazowo lub w transzach
Zabezpieczenie zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP
Zabezpieczenia uzupełniające
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Chciałbyś zdobyć te środki?

Zgłoś się do nas.

To już OSTATNIA szansa by uzyskać pieniądze, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie środków z Tarczy. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej firmy.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Wypełnij ankietę:

Ankieta

Lub napisz @:

biuro@DoradcaUnii.pl

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do zdobycia pomocy.

Wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.