TERMOMODERNIZACJA ŚLĄSKA

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2014-2020.

 

 

Wnioski można składać w terminie:

Kwiecień 2020 r.

 

 

CELEM PROJEKTU, jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085).
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 (dotyczy wyłącznie TBSów)).

 

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania: 50 000 000 PLN

Minimalna wartość projektu: brak

Maksymalna wartość projektu: brak

 

 

Przykładowe koszty?

Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmującej takie elementy jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Podstawowe założenia i warunki:

Identyfikacja  optymalnego  zestawu  działań  zwiększających efektywność  energetyczną  w  danym  budynku  dokonywana będzie  ex  ante  na  podstawie  audytu efektywności energetycznego (stanowiącego  kluczowy  element  projektu  oraz  koszt kwalifikowany  projektu). 

W  ramach  weryfikacji  założonych celów i efektów inwestycji należy również po jej zakończeniu przeprowadzić audyt energetyczny (ex post).

 • Preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej.
 • Projekty z  zakresu  modernizacji energetycznej  zwiększające  w  wyniku  realizacji  projektu efektywność  energetyczną  poniżej  25%  (w  przeliczeniu  na energię  końcową)  nie  będą  kwalifikowały się do dofinansowania.

Lista wskaźników:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

W zakresie określonym przez audyt energetyczny finansowane mogą być dodatkowe elementy poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (tj. poprzez zastosowanie różnego rodzaju technologii czy rozwiązań np. montaż windy, podjazdów, barierek lub inne udogodnienia). Prace budowlane w zakresie poprawy dostępności budynku będą prowadzone w zakresie proporcjonalnym i adekwatnym do głównego celu projektu, którym pozostaje poprawa efektywności energetycznej budynku.

Wysokość Dotacji (%):

Do 75% kosztów kwalifikowanych

Wielkość części dotacyjnej będzie uzależniona od osiągniętego stopnia redukcji zużycia energii.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej w przedziale 25% – 45% kosztów inwestycji netto.

Ustalenie ostatecznej wielkości dofinansowania wymaga przeprowadzenia kilku weryfikacji, których łączne wyniki pozwalają na określenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości pożyczki i premii inwestycyjnej tj. :

 • Wysokość pożyczki i umorzenia zgodnie ze schematem instrumentu wsparcia.

Chciałbyś również zdobyć Dotacje na ten cel?

Zgłoś się do nas.

To już OSTATNIA szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.