OZE woj. zachodnio-pomorskie

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  (RPO 2.10 woj. zachodniopomorskiego)

 

Wnioski można składać w terminie:

02.01.2020 – 28.02.2020

CELEM PROJEKTU, jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

 

 

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:       29 840 300 PLN

Minimalna wartość projektu:                                           brak

Maksymalna wartość projektu:                                        brak      

 

 Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

 • dla energii wodnej (do 5 MWe),
 • dla energii wiatru (do 5 MWe),
 • dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
 • dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
 • dla energii z biogazu (do 1 MWe),
 • dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe).
 • dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe)
 • dla energii wytwarzanej w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe) dla energii z biomasy
 • dla energii wytwarzanej w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe) dla energii z biogazu

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

 

Przykładowe koszty?

 • budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii,
 • niezbędna infrastruktura przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej,
 • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
 1. ekspertyzy budowlane,
 2. analizy techniczne wymagane przepisami prawa,
 3. projekt budowlany,
 4. projekt wykonawczy,
 5. dokumentacja przetargowa i geodezyjna,
 6. przygotowanie studium wykonalności,
 7. raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne,
 8. opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
 9. wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,
 10. mapy lub szkice sytuujące projekt,
 11. opracowania dotyczące analizy potrzeb.
 • Wydatki na usługi dotyczące czynności nadzoru w procesie budowlanym zlecane na zewnątrz, nie więcej niż 1,5 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, m.in.:
 1. inspektor nadzoru inwestorskiego,
 2. inżynier kontraktu (w przypadku projektów realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC lub równoważne),
 3. inwestor zastępczy,
 4. nadzór nad projektem budowlanym, np. nadzór architektoniczny, nadzór autorski.
 • wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:
 1. budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE
 2. budowa przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej;
 3. przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów);
 4. przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby przebudowy/budowy;
 5. prace budowlano-montażowe, instalacyjne, rozbiórkowe;
 6. zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej;
 • Wydatki poniesione na zakup nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
 • Wydatki na informację i promocję dotyczące oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.

Wysokość Dotacji (%):

45- 85% kosztów kwalifikowanych

Nasi klienci gdy Zdobędą Dotacje cieszą się jak małe dziecko, często skaczą, a nawet płaczą z radości. W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.