Tematyka Biomedyczna – można już aplikować

Działanie 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego 2014-2020 (poddziałanie 1.2. RPO )

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”
Wspólne Przedsięwzięcie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
„Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych”

 

 

Wnioski można składać w terminie: od 19.11.2019 r. do 31.01.2020 r.

 

 

CELEM PROJEKTU jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off)
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Całkowita wartość do rozdysponowania:            51 256 530 PLN

Minimalna wartość projektu:                   100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:           4 300 000 PLN

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,  Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegająca na:

 • prowadzeniu prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych),
 • wdrożeniu wyników tych prac (tylko w przypadku MŚP), rozumianym jako wprowadzenie wyników eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej beneficjenta-przedsiębiorcy lub konsorcjanta będącego przedsiębiorcą poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

Wyżej wymienione prace muszą wpisywać się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu „Zakres tematyczny konkursu”).

Uwaga: Projekt musi mieć charakter projektu badawczego, w którym  przewidziano realizację prac rozwojowych. Komponent wdrożeniowy jest możliwy tylko w przypadku projektów realizowanych przez MŚP i pod warunkiem, że stanowi on mniejszość (tj. maksymalnie 49%) całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Uwaga: W ramach organizowanego konkursu nie będzie można uzyskać wsparcia na prowadzenie badań przemysłowych.

 

Zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu „Zakres tematyczny konkursu”)

OBSZAR MEYTORYCZNY ZAGADNIENIE
I. Obszar technologii robotowych i automatyzacji 1.1 Zaawansowane technologie konstrukcyjne w zakresie opracowywania i wytwarzania bionicznych rozwiązań protetycznych
1.2 Automatyzacja oraz robotyzacja procesów i narzędzi w terapii i fizjoterapii, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi IT
1.3 Wykorzystanie technik automatyzacji oraz robotyzacji dla poprawy efektywności pracy i leczenia w jednostkach szpitalnych
II. Obszar technologii mikro
i nano inżynieryjnych
2.1 Opracowanie rozwiązań biomedycznych
i biomolekularnych, na bazie nowoczesnych technik molekularnych, dla zminiaturyzowanych systemów pod ultraczułe rozwiązania diagnostyczne
2.2 Opracowanie zaawansowanych, zminiaturyzowanych technologii sensorycznych, mechanicznych i bioinformatycznych dla spersonalizowanych aplikacji biomedycznych
III. Obszar nowoczesnych technologii materiałowych oraz farmaceutycznych 3.1 Rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii materiałowych do zastosowania w leczeniu implantami
3.2 Rozwój i wdrażanie innowacyjnych mikro
i nanostrukturalnych układów nośnikowych przeznaczonych dla substancji leczniczych i wyrobów medycznych.

Przykładowe koszty?

1) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie.

2) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;

3) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

4) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

5) dodatkowe koszty ogólne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Wysokość Dotacji (%):

do 60 % kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ilustruje tabela:

Przedsiębiorca Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia*
Mikro 45% 60%
Mały 45% 60%
Średni 35% 50%
Duży 25% 40%

* Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 1. projekt zakłada efektywną współpracę:
 • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
 • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
 1. wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu  uważa się za spełniony, jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej

lub

 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW5lub w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych)

lub

 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Definicja zgodna z: definicją  prac  rozwojowych przedstawioną w art. 2 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia  2010  r.  o  zasadach  finansowania  nauki.

Badania przemysłowe to pierwsze wyniki w laboratorium, to pierwsze potwierdzenie naszych założeń badawczych, może pierwszy, bardzo surowy prototyp. Wyjście z laboratorium, przejście na większą skalę, wyjście do środowiska zbliżonego do rzeczywistego i na pewno już funkcjonalnie kompletne prototypy oraz linie pilotażowe lub demonstracyjne, ze względu na swoją bliskość do końcowego produktu, a więc i wysoką gotowość technologiczną to już prace rozwojowe.

Badania przemysłowe Prace rozwojowe
1. Badania stanu techniki i tworzenia benchmarków

2. Przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii

3. Opracowanie możliwych koncepcji rozwiązań

4. Badania materiałowe (np. badania właściwości materiałów, lub możliwości ich zastosowania)

5. Zintegorwane „ad hoc” modele w laboratorium, czyli odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych

6. W projektach farmaceutycznych np. tworzenie bibliotek produktów, skrining cząsteczek

7. Opracowanie nowych twierdzeń i algorytmów – w zakresie informatyki teoretycznej

1. Opracowanie prototypów

2. Tworzenie linii pilotażowych i demonstracyjnych i następnie prowadzenie testów na nich

3. Tworzenie projektów, rysunków, planów prototypów, czy też produktów gotowych

4. Prace nad zwiększeniem skali (tzw. skale up)

5. Testowanie technologii w symulowanych warunkach operacyjnych

6. Tzw. „zimny rozruch” w czasie którego zostają uruchomione oraz wykonane próby funkcjonalne systemu zasilania, obwodów pomiarowych oraz urządzeń technologicznych bez medium docelowego

7. Tzw. „gorący rozruch” obejmujący uruchomienie instalacji z medium docelowym oraz jego optymalizację

8. Produkcja partii testowych w celach dalszych badań

9. Badania kliniczne

Podział na badania ze względu na wyniki danej fazy. Opracowanie własne

Jeśli chodzi o pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, część projektu objęta pomocą powinna w pełni należeć do jednej z następujących kategorii:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe
 • eksperymentalne prace rozwojowe.

Jeżeli projekt składa się z różnych zadań, każde zadanie powinno zostać zaklasyfikowane do jednej z tych kategorii bądź też uznane za nienależące do żadnej z nich. Klasyfikacja ta nie musi być chronologiczna i nie musi przechodzić sekwencyjnie od badań podstawowych do działalności zbliżonej do rynku. Zatem zadanie realizowane na późniejszym etapie projektu można zakwalifikować do kategorii badań przemysłowych. Podobnie działalność realizowana na wcześniejszym etapie może kwalifikować się do kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych. Część projektu objęta pomocą może również obejmować studium wykonalności o charakterze przygotowawczym w odniesieniu do prac badawczych.

Czas realizacji projektu: około 24 – 36 miesięcy

Chciałbyś również zdobyć Dotacje na ten cel?

Zgłoś się do nas.

W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje pieniądze.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.