DDOM woj. dolnośląskie. Jest Dotacja

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 9.3. B Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego  na lata  2014-2020

Wnioski można składać w terminie:

grudzień 2019

CELEM PROJEKTU jest Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze.

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:       17 670 253 PLN

Minimalna wartość projektu:              100 000 EUR – 426 290 PLN         

Maksymalna wartość projektu:                                                  brak              

 

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie podmiotów świadczących opiekę zdrowotną lub usługi społeczne oraz organizacji pozarządowych;
 • realizowane na obszarach o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług.

Wysokość Dotacji (%):

95%  kosztów kwalifikowanych

Liczba podopiecznych 

max  25 osób

Okres trwania projektu

2 lub 3 lata – decyduje wnioskodawca

Okres trwałości projektu

odpowiednio do okresu trwania projektu

Przykładowe koszty:

 • najem lokalu,
 • dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wynagrodzenie niezbędnego personelu,
 • wyżywienie podopiecznych,
 • dowóz podopiecznych do placówki,
 • zakup niezbędnego sprzętu,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup mebli i wyposażenia,
 • usługi opiekuńcze,
 • koszty najmu,
 • koszty eksploatacji,
 • zajęcia aktywizacyjne dla podopiecznych, np. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, itp.
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
 • usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego,
 • udział w zajęciach terapeutycznych,

Personel merytoryczny placówki w zależności od potrzeb stanowią między innymi:

 • opiekun,
 • terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii zajęciowej,
 • animator kulturalny,
 • pracownik socjalny,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuta,
 • pielęgniarka.

KORZYŚCI

Nie ma konieczności przedkładania umowy najmu lokalu ani umów wstępnych z lekarzami przed rozpoczęciem realizacji projektu,

-Środki na realizację projektu są wypłacane jako dofinansowanie w formie zaliczki, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

-Projekty mogą zostać przekształcone w całodobowy dom opieki po okresie realizacji,

-Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia właścicieli w projekcie w ramach kosztów pośrednich,

-Dofinansowaniu podlegają wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do świadczenia usług (remont, modernizacja),

-Wkład własny może pochodzić od uczestników projektu,

-Kosztów pośrednich w projekcie nie rozlicza się fakturowo.

Nasi klienci gdy Zdobędą Dotacje cieszą się jak małe dziecko, często skaczą, a nawet płaczą z radości. W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.