OZE – najbliższy konkurs na farmę fotowoltaiczną

W najbliższym czasie organizowane będą 2 konkursy na stworzenie farm fotowoltaicznych.
woj. podlaskie i woj. śląskie

WOJ. PODLASKIE

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (poddziałanie 5.1. RPO )Wnioski można składać w terminie: 31 lipca – 30 września 2019 r. 

Region konkursu: woj. PODLASKIE

CELEM PROJEKTU jest Zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            50 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            20 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE:
 1. biomasy,
 2. biogazu,
 3. energii wiatru,
 4. słońca,
 5. wody
 6. Ziemi
  (wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).
 • Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Przykładowe koszty

 • Zakupem i montażem/budową urządzeń produkujących energię elektryczną i/lub cieplną z Odnawialnych Źródeł Energii.
 • Przyłączeniem instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej. Przyłącze rozumiane jest jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci – do 5% wydatków kwalifikowalnych oraz do 1 km maksymalnie.
 • Modernizacją istniejącej lub budową nowej infrastruktury przesyłu ciepła, mającą na celu zmniejszenie strat energii cieplnej wyprodukowanej z OZE (efektywny system dystrybucji ciepła).
 • Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.
 • Nadzorem nad robotami budowlanymi, o ile wynika to z przepisów prawa.
 • Innymi kosztami przygotowawczymi (z wyłączeniem wydatków przygotowania wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności/ Biznes planu), w szczególności kosztami projektu budowlanego lub/i dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej.

Wysokość Dotacji (%):

maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych

 

WOJ. ŚLĄSKIE 

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskie 2014-2020 (w skrócie Poddziałanie 4.1RPO).

Wnioski można składać w terminie: październik 2019

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:    62 913 372 EUR

Minimalna wartość projektu:                                       100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                               50 000 000 EUR

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

Przykładowe koszty?

 • zakupić elementy niezbędne do wybudowania instalacji fotowoltaicznej,
 • zamontować instalację fotowoltaiczną,
 • ogrodzić teren farmy fotowoltaicznej.

Wysokość Dotacji (%):

85 % szacowana wartość kosztów kwalifikowanych

Przykłady projektu:

Przykład 1

Klient posiada działkę, na której chciałby wybudować farmę fotowoltaiczną. Aby  móc skorzystać z dofinansowania zakłada spółkę celową, która jest mikro przedsiębiorstwem. Klient chce wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW.

Koszt instalacji 1 MW: 4 200 000 zł

Poziom dofinansowania: 65%

Dotacja: 2 730 000 zł

Cena po uwzględnieniu dofinansowania Mikro/Małe przedsiębiorstwo 1 470 000 zł

Przedsiębiorstwo Zyskało:  2 730 000 zł netto

Przykład 2

Dla średniego przedsiębiorstwa dofinansowanie wyniesie 55% kosztów kwalifikowanych. Firma chce wybudować instalację  fotowoltaiczną o mocy 1 MW i sprzedaż energii potraktować jako dodatkowy zysk.

Koszt netto inwestycji: 4 507 000 zł

Poziom dofinansowania: 55%

Dotacje: 2 478 850 zł

Cena po uwzględnieniu dofinansowania średnie

przedsiębiorstwo: 2 028 150 zł

Przedsiębiorstwo Zyskało:  2 487 850 zł netto

 

W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.