9.3.2. Rozwój usług społecznych – Ddom woj. kujawsko-pomorskie

Działanie 9.3.2.  Rozwój usług społecznych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego woj.  kujawsko – pomorskie  2014-2020

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania Działanie 9.3.2.  Rozwój usług społecznych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego woj.  kujawsko – pomorskie  2014-2020 (9.3.2. RPO woj. kujawsko – pomorskie 2014 – 2020)
czytaj dalej

Wnioski można składać w terminie: wrzesień 2019
CELEM PROJEKTU Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            8 555 800 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:
 2. a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki104 w tym:
 • dziennych domów pobytu,
 • środowiskowych domów samopomocy,
 • klubów samopomocy
 • mieszkań chronionych i wspomaganych,
 • innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
 1. b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym:
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, ,
 • usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,
 • usługi asystenckie,
 1. c) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
 2. d) uzupełniająco do typu a, b, c:
 • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
 • inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
 • działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Wysokość Dotacji (%) – 95 % kosztów kwalifikowanych

Liczba podopiecznych – max  30 osób

Okres trwania projektu – 1, 2 lub 3 lata decyduje wnioskodawca

Okres trwałości projektu – odpowiednio do okresu trwania projektu

W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.