9.2.5. Rozwój usług społecznych – DDom woj. śląskie

Działanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego 2014-2020 (poddziałanie 9.2.5. RPO )

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego 2014-2020 (poddziałanie 9.2.5. RPO )
Wnioski można składać w terminie: październik 2019

CELEM PROJEKTU Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            21 314 000 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji,
 • Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej,
 • Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania,
 • Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie.

Przykładowe koszty?

 • dowóz uczestników,
 • ciepły posiłek,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
 • usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego,
 • udział w zajęciach terapeutycznych,
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • najem lokalu,
 • dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.
 • Personel merytoryczny placówki w zależności od potrzeb stanowią między innymi:
 • opiekun,
 • terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii zajęciowej,
 • animator kulturalny,
 • pracownik socjalny,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuta,
 • pielęgniarka.

Wysokość Dotacji (%):

93 % kosztów kwalifikowanych.

Liczba podopiecznych – max  25 osób

Okres trwania projektu – 1, 2 lub 3 lata, decyduje wnioskodawca

Okres trwałości projektu – odpowiednio do okresu trwania projektu

Nasi klienci gdy Zdobędą Dotacje cieszą się jak małe dziecko, często skaczą, a nawet płaczą z radości. W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.