7.5. Usługi społeczne – DDom woj. lubuskie

Działanie 7.5. Usługi społeczne w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubuskiego  2014-2020

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania Działanie 7.5. Usługi społeczne w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubuskiego  2014-2020  (Podziałanie 7.5.  RPO woj. lubuskie)
Wnioski można składać w terminie: wrzesień 2019

CELEM PROJEKTU Celem Działania jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            10 741 306 EUR

Minimalna wartość projektu:                                            50 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych,
 • Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym , również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych,
 • Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkań o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego,
 • Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego.

Wysokość Dotacji (%) – 95 % kosztów kwalifikowalnych

Liczba podopiecznych – max  30 osób

Okres trwania projektu – 1, 2 lub 3 lata, decyduje wnioskodawca

Okres trwałości projektu – odpowiednio do okresu trwania projektu

W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.