DDom woj. małopolskie Działanie 9.2. Co musisz wiedzieć?

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. małopolskiego 2014-2020

DDOM jest formą opieki, skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieka podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Wnioski można składać w terminie: do 31.07.2019
CELEM PROJEKTU Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

CEL

Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych.

Kto może Zdobyć Dotację?

Typ projektu A i B: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje non-profit
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych. podmioty ekonomii społecznej
 • przedsiębiorcy
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            9 129 370 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            50 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych

Przykładowe koszty?

 • dowóz uczestników,
 • ciepły posiłek,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
 • usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego,
 • udział w zajęciach terapeutycznych,
 • udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.
 • Personel merytoryczny placówki w zależności od potrzeb stanowią między innymi:
 • opiekun,
 • terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii zajęciowej,
 • animator kulturalny,
 • pracownik socjalny,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuta,
 • pielęgniarka.

Wysokość Dotacji (%):

92,73 % kosztów kwalifikowalnych.

KORZYŚCI

-Nie ma konieczności przedkładania umowy najmu lokalu ani umów wstępnych z lekarzami przed rozpoczęciem realizacji projektu,

-Środki na realizację projektu są wypłacane jako dofinansowanie w formie zaliczki, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

-Projekty mogą zostać przekształcone w całodobowy dom opieki po okresie realizacji,

-Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia właścicieli w projekcie w ramach kosztów pośrednich,

-Dofinansowaniu podlegają wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do świadczenia usług (remont, modernizacja),

-Wkład własny może pochodzić od uczestników projektu,

-Kosztów pośrednich w projekcie nie rozlicza się fakturowo.

 

Nasi klienci gdy Zdobędą Dotacje cieszą się jak małe dziecko, często skaczą, a nawet płaczą z radości. W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.