8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO woj. podkarpackie

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 8.3. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackie  2014-2020 (RPO 8.3. woj. podkarpackie)

Wnioski można składać w terminie:

28.06 – 31-07.2019

CELEM PROJEKTU Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
 • publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy
 • i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
 • podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony
 • zdrowia, w tym w szczególności POZ,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            30 000 000 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy
 • Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej
 • Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.
 • Wsparcie dla usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego

Przykładowe koszty?

 • Kursy/szkolenia
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Dostosowanie/modernizacja budynków i pomieszczeń
 • Meble i wyposażenie
 • Sprzęt TIK (środki trwałe)
 • Sprzęt audiowizualny
 • Sprzęt specjalistyczny
 • Bieżące funkcjonowanie
 • Usługi opiekuńcze i asystenckie
 • Działania animacyjne/lokalne/środowiskowe

Wysokość Dotacji (%):

95 % kosztów kwalifikowanych.

KORZYŚCI

-Nie ma konieczności przedkładania umowy najmu lokalu ani umów wstępnych z lekarzami przed rozpoczęciem realizacji projektu,

-Środki na realizację projektu są wypłacane jako dofinansowanie w formie zaliczki, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

-Projekty mogą zostać przekształcone w całodobowy dom opieki po okresie realizacji,

-Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia właścicieli w projekcie w ramach kosztów pośrednich,

-Dofinansowaniu podlegają wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do świadczenia usług (remont, modernizacja),

-Wkład własny może pochodzić od uczestników projektu,

-Kosztów pośrednich w projekcie nie rozlicza się fakturowo.

Nasi klienci gdy Zdobędą Dotacje cieszą się jak małe dziecko, często skaczą, a nawet płaczą z radości. W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.