7.2.2. DDom -woj. wielkopolskie. Co musisz wiedzieć?

Odkryjmy zagadkę jaką kryje się pod pojęciem. Sprawdź na co i ile można otrzymać dofinansowania w województwie wielkopolskim.

DDOM jest formą opieki, skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieka podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Działanie

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego woj. wielkopolskiego 2014-2020

Termin

Wnioski można składać w terminie: do 16.08.2019

Wysokość Dotacji (%): 95 % kosztów kwalifikowanych.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

CEL

Zaplanowane działanie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez JST realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki organizacyjne JST w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            56 982 105,65 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            50 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 • projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 • projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji

 

Przykładowe koszty?

 • Kursy/szkolenia
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Dostosowanie/modernizacja budynków i pomieszczeń pod potrzeby osób niepełnosprawnych
 • Meble i wyposażenie
 • Sprzęt TIK (środki trwałe)
 • Sprzęt audiowizualny
 • Sprzęt specjalistyczny
 • Bieżące funkcjonowanie
 • Usługi opiekuńcze i asystenckie
 • Działania animacyjne/lokalne/środowiskowe

KORZYŚCI

-Nie ma konieczności przedkładania umowy najmu lokalu ani umów wstępnych z lekarzami przed rozpoczęciem realizacji projektu,

-Środki na realizację projektu są wypłacane jako dofinansowanie w formie zaliczki, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

-Projekty mogą zostać przekształcone w całodobowy dom opieki po okresie realizacji,

-Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia właścicieli w projekcie w ramach kosztów pośrednich,

-Dofinansowaniu podlegają wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do świadczenia usług (remont, modernizacja),

-Wkład własny może pochodzić od uczestników projektu,

-Kosztów pośrednich w projekcie nie rozlicza się fakturowo.

 

Nasi klienci gdy Zdobędą Dotacje cieszą się jak małe dziecko, często skaczą, a nawet płaczą z radości. W tym roku to już ostatnia szansa by uzyskać dotacje, dlatego warto już dziś sprawdzić, czy Ty masz szanse na pozyskanie Dotacji. Tylko 20 pierwszych firm, które klikną TERAZ przycisk „ODBIERAM” otrzyma szansę BEZPŁATNEGO sprawdzenia swojej inwestycji lub informacje na co teraz można uzyskać Dotacje.

http://promocja.dotacjeunii.pl/

Nie czekaj, postaw pierwszy krok do rozwoju Swojej firmy.

Bądź pionierem, wyprzedź konkurencje nim oni dostaną Twoje Dotacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.