Regionalny program operacyjny – co i jak. Prosto i czytelnie.

Regionalny program operacyjny – co i jak. Prosto i czytelnie.

Gdy chcemy rozwinąć skrzydła Naszej firmy pojawia się mnóstwo pytań i wątpliwości. Kluczowym pytaniem jest czym różnią się od siebie programy. Poniżej w kilku zdaniach zostały one opisane aby wyeliminować część wątpliwości.

Czym jest Regionalny Program Operacyjny (RPO)?

Jest to dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona  6 grudnia 2006
ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Czy jest Regionalny Program Operacyjny 2014-2020?

Jest to dokument, który określa działania i obszary wsparcia w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Ponownie realizowane będzie 16 programów operacyjnych, w tym jeden przejściowy program operacyjny dla województwa mazowieckiego, które jako jedyny region Polski nie zalicza się do regionów słabo rozwiniętych (wielkość PKB na mieszkańca jest wyższe niż 75 proc. średniej unijnej). Na realizację programów zostanie przeznaczone około 60 proc. funduszy strukturalnych: EFRR i EFS.

Czym jest SzOOP?

SzOOP a dokładnie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych jest to bardzo istotny dokument, który uszczegóławia i przekłada zapisy RPO na konkretne Działania i Poddziałania, a w nich typy projektów. Zawiera również tryb i kryteria wyboru projektów.

Czym jest i co ma na celu EFRR?                                      

EFRR a dokładnie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Fundusz ten ma na celu wzmacniać spójność gospodarki i społeczności Unii Europejskiej. wykonuje to poprzez korygowanie dysproporcji między poszczególnymi regionami. Ukierunkowany na rozwój potencjału krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie krajów w kiepskiej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej kraju należącego do Unii. Z funduszy tych, finansowane są przede wszystkim projekty, które mają na celu zwiększenie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorstw, rozbudowę infrastruktury i inwestycje w fundusze nieruchomości, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Państw członkowskich, podwyższenie poziomu ochrony środowiska, inwestycje w domy seniora, placówki opiekuńczo-medyczne czy też aktywizację współpracy między sąsiednimi regionami państw członkowskich.

Czym jest EFS?

EFS, czyli Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi. Szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.

Pojawiły się u Ciebie jeszcze jakieś wątpliwości, pytania, obawy dotyczących projektu, na który chcesz uzyskać fundusze? Prześlij nam informacje, sprawdzimy czy Twoje wątpliwości są słuszne. Przygotowaliśmy dla dwudziestu pierwszych klientów możliwość BEZPŁATNEGO sprawdzenia czego Twój pomysł na projekt na Dotacje potrzebuje by uzyskać jak największe dofinansowanie. kliknij „ODBIERAM” i sprawdź czy Jesteś tym szczęśliwcem. http://promocja.dotacjeunii.pl/bir/ 

Pomożemy Twojej firmie.

Rozwiń skrzydła zanim zrobi to Twoja konkurencja.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.