7.2.2 Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.

7.2.2 Promowanie wsparcia poprzez usługi opiekuńcze i asystenckie.

Zaplanowane działanie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi

Dofinansownie na dzienny dom opieki medycznej!
Niespotykane dofinansowanie aż 95%!

Konkurs przewiduje utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych (co do zasady
starszych) w celu skrócenia liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji.

Przykładowo, w projekcie na 25 stanowisk dla osób starszych dofinansowanie wynosi:
Kwota dofinansowania = 2 000 000 PLN * 0,95 = 1 900 000 PLN

Wartość dofinansowania w ramach całego konkursu wynosi:

56 982 105,65 PLN

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Projekty powinny być skierowane bezpośrednio do: osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodzin z dziećmi, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz osób w ich otoczeniu. Projekty mogą zostać przekształcone w całodobowy dom opieki po okresie realizacji.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.

  • wynagrodzenie brutto brutto
  • modernizacja budynku
  • zakup sprzętu specjalistycznego
  • bieżące funkcjonowanie (m.in. media, czynsz)
  • poradnictwo specjalistyczne

 

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij poniższy przycisk.